top of page

תקנון העמותה

מספר העמותה: 580191765
תקנון מצוי של עמותה


סימן א': חברות
קבלת חברים
       (ב)    אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו:
"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."
       (ג)    ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.
2.     (א)    חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל
הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הבקורת.
       (ב)    חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
       (ג)    הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.
זכויות וחובות של חבר
       (ד)    פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
פקיעת חברות
   •    במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו;
   •    בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;
   •    בהוצאתו מן העמותה.
       (ב)    האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
   •    החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;
   •    החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;
   •    החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
   •    החבר הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר עמותה.
       (ג)    לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

מתן הודעות לחבר
סימן ב': האסיפה הכללית
זמן ומקום
הזמנה

תפקידים של
אסיפה כללית רגילה
מנין

       (ב) לא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

לפגישה יקבעו
יושב ראש ראש ומזכיר
החלטות

פרוטוקול


סימן ג': הועד
מספר החברים
תקופת הכהונה
       (ב)  חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

השלמת הועד
       (ב)    חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

סימן ד': ועדת הבקורת
תחולת הוראות 

bottom of page