top of page
סמל הלוגו של אירגון עובדים סויצאלים לשלום ולרווחה

קול קורא למלגה לתלמידי מחקר בעבודה סוציאלית

בשנות הלימודים תשפ"ב/תשפ"ג (2023-2024) יממן ארגון עו"סים שלום מלגה לעד שני מחקרים שייבחרו. גובה כל מלגה - עד 5,000 ש"ח.


נושאי המחקר המבוקש:    

 • דרכי התערבות קהילתיות ופרטניות לקידום דו-קיום ושלום בין יהודים ופלסטינים בישראל.

 • תפקידי עובדים סוציאליים ברשויות מעורבות: מעורבות והובלת תהליכים קהילתיים.    

 • השלכות מצבי חירום וקונפליקט לאומי על מקבלי שירותים בתחומים השונים (שירותי שיקום, תקון, בריאות הנפש, ילד ונוער, אזרחים ותיקים ועוד), ודרכי התערבות ומניעה.

 • השלכות מצבי חירום וקונפליקט לאומי על עובדים סוציאליים יהודים ופלסטינים בישראל (כולל יחסי עובד- מעביד, הדרכה, יחסים קולגיאליים).

הקריטריונים למימון הם:

 1. מידת רלוונטיות של נושא המחקר לתחומים המצוינים לעיל.

 2. איכות המחקר המוצע כולל, שיטת המחקר וההיבטים היישומיים שלו.

 3. תכנית המחקר והתקציב המבוקש.מבנה ההצעה:עמוד שער עם הפרטים האישיים ופרטי הקשר.

מבנה ההצעה

 1. עמוד שער עם הפרטים האישיים ופרטי הקשר 

 2. קורות חיים (עד שני עמודים)

 3. הצעת המחקר (עד שני עמודים ברווח שורה וחצי) הכוללת   

 • שם המחקר המוצע.

 • תיאור תמציתי ברור של המחקר, כולל מטרות המחקר, נחיצותו ותרומתו המשוערת.

 • רקע תיאורטי קצר בתחום בו משתבץ המחקר המוצע (כולל ביבליוגרפיה ראשונית רלוונטית).

 • פירוט של שיטות המחקר והצדקתן.

ההצעה תבחן על ידי וועדת המלגות של העמותה.

שליחת הצעות המחקר:

את הצעת המחקר יש לשלוח עד לתאריך: 30.10.2023 לכתובת הדואר האלקטרוני של הארגון: ossimshalom.office@gmail.com

לשאלות ניתן לפנות באמצעות כתובת המייל המצוינת לעיל או בכפתור הבא.

bottom of page